Artikel 1: Totstandkoming  overeenkomst

1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever en Cats Reizen telefonisch, schriftelijk of mondeling een overeenkomst zijn aangegaan. Aansluitend ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de overeenkomst van Cats Reizen die getekend, binnen 7 werkdagen, per e-mail geretourneerd dient te worden. Indien de overeenkomst niet binnen 7 werkdagen getekend door Cats Reizen is ontvangen, komt de overeenkomst niet tot stand en vervalt de boeking.

1.2 Indien opdrachtgever namens een groep een overeenkomst met Cats Reizen aangaat, is opdrachtgever te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

Artikel 2: Betaling

 2.1 Bij reservering van een arrangement en daarmee het aangaan van een overeenkomst met Cats Reizen dient binnen 10 dagen na datum zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, een aanbetaling te worden gedaan van 50% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 14 dagen voor de reisdatum in het bezit te zijn van Cats Reizen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering.

2.3 De betalingstermijnen die volgen uit de artikelen 2.1 en 2.2 zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar. Cats Reizen kan er echter ook voor kiezen om de overeenkomst zonder ingebrekestelling per direct te beëindigen. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en eventuele extra kosten voortvloeiend uit de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

2.4 Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd aan Cats Reizen.

2.5 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikelen 2.1 en 2.2 genoemde termijnen, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Hierbij worden de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 3: Reissom 

3.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst/ offerte, gelden de vermelde tarieven per persoon.

3.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

3.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

3.4 Indien een klant de eindtijd zoals op de bevestiging vermeld overschrijdt, zullen hiervoor extra uren touringcarhuur worden doorberekend. De hoogte van deze extra uren verschillen per touringcarbedrijf.

3.5 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma. Cats Reizen behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de overeenkomst een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

 

Artikel 4: Wijziging/ opzegging door de opdrachtgever

4.1 Wijzigingen in het programma op verzoek van de opdrachtgever kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.

4.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt opgezegd, gelden de volgende voorwaarden, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen:

  1.  bij opzegging meer dan 3 maanden voor de reisdatum worden geen kosten in rekening gebracht;
  2.  bij opzegging tot 3 maanden voor reisdatum wordt € 45, = in rekening gebracht;
  3.  bij opzegging tussen 3 maanden en 1 maand voor reisdatum wordt 30% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht;
  4.  bij opzegging tussen 1 maand en 14 dagen voor reisdatum wordt 50% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht.
  5.  bij opzegging tussen 14 dagen en 3 dagen voor reisdatum wordt 75% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht
  6.    bij opzegging op de derde dag of minder dan drie dagen voor reisdatum wordt 100% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging, in rekening gebracht.

4.3 Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen worden door Cats Reizen verrekend met de op basis van artikel 4.2 door de opdrachtgever aan Cats Reizen verschuldigde bedragen. Mocht Cats Reizen op grond van dit artikel een bedrag aan de opdrachtgever moeten restitueren dan doet Cats Reizen dit binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Wijziging/ opzegging door Cats Reizen

 5.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Cats Reizen zijn gelegen, door Cats Reizen wordt besloten dat een programma geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Cats Reizen zich tot onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

5.2 Bij niet doorgaan van de reis verplicht Cats Reizen zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. Cats Reizen zal binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging de reeds betaalde reissom aan de opdrachtgever restitueren.

 

Artikel 6: Klachten

 6.1 Indien de opdrachtgever zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Cats Reizen, dient de opdrachtgever zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na reisdatum, schriftelijk te richten aan Cats Reizen opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

6.2 Cats Reizen moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 7: Algemeen voorbehoud 

 7.1 Cats Reizen behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke doorgegeven worden aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de reiziger per touringcar

 8.1 De deelnemers zijn gehouden alle voor de reis benodigde documenten, zoals o.a. paspoort, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn bij vertrek en ook steeds weer tijdig aanwezig te zijn bij eventuele tussenstops. In geval van vertraging als gevolg van het niet bij zich hebben van de juiste documenten of het te laat verschijnen op een vertrekpunt heeft de reiziger geen recht op enige schadevergoeding of restitutie.

8.2 Indien Cats Reizen schade lijdt door een gebeurtenis zoals genoemd in het voorgaande lid zal Cats Reizen die schade verhalen op opdrachtgever.

8.3 Indien er tijdens de reis schade of verontreiniging aan de touringcar wordt toegebracht zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Cats Reizen volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 9.1 Cats Reizen is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, files, terrorisme, ongevallen en extreme weersomstandigheden.

9.2 Cats Reizen is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel ongevallen, kwetsing verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.

9.3 Daar alle reizen door Cats Reizen georganiseerd, mits schriftelijk anders vermeld, per Keurmerk Touringcar zullen worden uitgevoerd, gelden t.a.v. klachten, tekortkomingen, ongevallen etc. met betrekking tot de touringcar de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende vervoerder. Deze Algemene Voorwaarden zijn door opdrachtgever te allen tijde op te vragen bij Cats Reizen.

9.4 Mocht worden geoordeeld dat Cats Reizen aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom, dan wel tot hetgeen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht 

10.1 Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.