Privacyverklaring

Cats Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waar in deze privacyverklaring gesproken wordt met “we”, “wij” of “ons” wordt daarmee Cats Reizen bedoeld. Wij zijn de partij die uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Als Cats Reizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

Wanneer u een boeking maakt bij de Cats Reizen

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) van de hoofdboeker
 • Contactgegevens van de hoofdboeker: telefoonnummer(s) en e-mailadres
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking (preferenties en essenties ten aanzien van uw boeking)
 • Door u verstrekt telefoonnummer en (eventueel) naam van een “thuisblijver” welke wij in geval van nood kunnen benaderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren van de betrokkenen dat wij over zijn/ haar gegevens beschikken. Na uw reis worden deze gegevens verwijderd uit ons systeem.

 

Wanneer u onze website bezoekt

 • Informatie over uw aankopen, zoals wat u heeft gekocht, waar en wanneer u het hebt gekocht, hoe u ervoor betaald heeft en andere betaalinformatie.
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites
 • Informatie over de manier waarop u toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van u browser.

 Wanneer u een enquête/review instuurt

Wanneer u met ons op reis bent geweest, heeft u de mogelijkheid om bij terugkomst een enquête in te vullen over uw reis. Hiervan gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Uw geslacht en achternaam
 • De datum waarop u de enquête/review instuurt
 • De door u gegeven beoordelingen (cijfers) en teksten uit het enquête-/reviewformulier

Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrekt u deze liever niet? Dan kunt u (nog) geen gebruikt maken van onze dienst. Uiteraard kunt u uw beoordeling wel via de mail met ons delen. U kunt dan een mail sturen naar info@catsreizen.com

Wanneer u contact met ons hebt via e-mail

 • Persoonsgegevens zoals u naam, telefoonnummer, e-mailadres en verdere door u verstrekte informatie die u achterlaat wanneer u ons mailt of een brief stuurt.

Het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken de verstrekte persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

Om contact met u op te nemen

Wanneer u een boeking hebt gemaakt
Wij gebruiken uw adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te nemen omtrent uw boeking. Hierbij kunt u denken aan het toezenden van de bevestiging/ factuur. Wanneer u informatie bij ons hebt opgevraagd
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen om uw wensen door te spreken en de door u gevraagde informatie aan u toe te zenden (bijvoorbeeld een reisbrochure).

Wanneer u een klacht hebt ingediend
Om uw klacht juist te kunnen behandelen.

Om de reis die u geboekt hebt te verzorgen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het vastleggen en uitvoeren van de door u geboekte reis.

De volgende gegevens worden hiervoor gebruikt:

 • Geslacht, voornaam, achternaam en geboortedatum van zowel de hoofdboeker als alle medereizigers
 • Relevante door u verstrekte medische gegevens en speciale wensen zoals een dieet of in verband met een beperking
 • Aanvullende door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw mobiliteit/gezondheid, uw voertuig.

Om onze producten, diensten en bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren

Met de persoonsgegevens die u achterlaat, verbeteren wij onze producten continu, zodat u een zo goed mogelijke ervaring hebt op onze websites, klantenprogramma’s en andere diensten.

Als Cats Reizen willen we dat u onze diensten altijd veilig kunt gebruiken. Daarom houden we toezicht op het gebruik ervan. Dat doen we om uw persoonsgegevens te beschermen en om fraude, andere misdrijven en het misbruik van onze diensten op te sporen en tegen te gaan.

Hierbij valt te denken aan het gebruiken van persoons- en boekingsgegevens om de interesse en waardering voor bepaalde bestemmingen, vervoersmiddelen of accommodaties te meten en hierop nieuwe commerciële initiatieven te ontwikkelen, zoals nieuwe bestemmingen in ons reizenportfolio, het wel of juist niet aanbieden van bepaalde vervoersmiddelen bij onze reizen of het heroverwegen van accommodaties of juist toevoegen van nieuwe accommodaties in ons assortiment.

Tevens kunnen we persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden.

Om u te herkennen tijdens een bezoek aan onze site – Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat uw bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we u namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze u aanspreken.

Het beschermen van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens  Cats Reizen  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en in ieder geval nooit langer dan 3 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn wissen we uw persoonlijke gegevens. Wanneer we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we uw gegevens anoniem.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt de volgende rechten omtrent uw persoonsgegevens:

 • het recht op inzage van de verwerkte gegevens
 • het recht op rectificatie/ herstellen van uw persoonsgegevens
 • het recht om vergeten te worden/ het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • het recht op beperking van de verwerking. Dus aan te geven dat u niet alle persoonsgegevens wenst te laten verwerken
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem betreffen te verkrijgen. Ook mag hij deze in principe overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (art. 20 AVG).

Uitzonderingen: Persoonsgegevens hoeven niet gewist te worden wanneer zij bijvoorbeeld nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (denk aan de fiscus) of een taak van algemeen belang (het uitvoeren door de van jou aangevraagde dienst/ reis) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (art. 17 lid 3 AVG).

Mochten de persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie de gegevens zijn verstrekt, kennisgegeven worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan hoeft dit niet.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.